Gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld in werking. Dat betekent dat alle beroepskrachten in een ziekenhuis bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, waarbij kinderen betrokken zijn als slachtoffer of als getuige, moetenhandelen volgens de meldcode die het ziekenhuis heeft vastgesteld. De meldcode leidt de professional stap voor stap door het proces, vanaf het moment van signaleren tot aan het moment dat hij een beslissing neemt over het doen van een melding. Het in gesprek gaan met het kind en/of de ouders is een belangrijk onderdeel van dat stappenplan.

De training biedt professionals handvatten voor het constructief voeren van deze gesprekken. Het programma is opgebouwd rondom praktijkcasussen kindermishandeling en situaties waarin kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. De nadruk ligt op praktisch oefenen. De theorie over gespreksvoering bij emotioneel beladen onderwerpen komt aan bod in relatie tot de oefensituaties. De training is aanvullend op de E-learning modules van Augeo.

Hoe ga je als zorgprofessional met ouder en kind in gesprek als je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling? Hoe bespreek je zorgen op een manier die constructief is? Deze communicatietraining richt zich specifiek op de gespreksvoering met de betrokkenen.

Voor wie?

Voor alle beroepskrachten die vanuit hun functie met dit onderwerp te maken hebben, zoals:

 • medisch specialisten en a(n)ios (SEH, Kindergeneeskunde, Chirurgie, Inwendige geneeskunde en andere relevante specialismen)
 • verpleegkundigen
 • medisch maatschappelijk werkenden
 • psychologen
 • (kinder) fysiotherapeuten
 • logopedisten

Wat leer je?

Dagdeel 1: Van vermoeden tot melding; het stapsgewijs oefenen van alle gespreksmomenten in het proces

We onderzoeken in de gespreksoefeningen het antwoord op de volgende leervragen:

 • Hoe maak je signalen die duiden op een problematische gezinssituatie of kindermishandeling bespreekbaar?
 • Hoe confronteer je met behoud van relatie? Hoe kun je je zorgen of concrete waarnemingen (feiten) aankaarten, ook wanneer de ander in eerste instantie afwijzend reageert?
 • Hoe kun je in dat geval stelling nemen, zonder de ander 'kwijt te raken'?
 • Hoe hanteer je de emoties van de ouders en ook je eigen emoties?
 • Hoe kun je dat wat bij jezelf gebeurt in het gesprek inzetten?
 • Hoe kom je tot een gedeelde probleemstelling die de basis kan vormen voor adequate hulpverlening?
 • Hoe creëer je in je contact met een ouder de bereidheid om openheid van zaken te geven?
 • Hoe maak je contact met het kind vanuit respect en volwassen bescheidenheid?
 • Wat is de werkwijze van het advies en meldpunt Veilig Thuis?
 • Hoe bespreek je met de ouder en/of het kind dat je een melding gaat doen bij het advies en meldpunt Veilig Thuis?
 • Hoe ga je om met vragen rondom geheimhouding?
 • Hoe waarborg je in het vervolgtraject de veiligheid van het kind?

Dagdeel 2: Het professioneel omgaan met persoonlijke dilemma’s in gesprekken met betrokken partijen

We onderzoeken het antwoord op de volgende leervragen:

 • Hoe pas ik de basistechnieken toe in mijn beroepspraktijk?
 • Hoe kan ik…….? (Ruimte voor persoonlijke dilemma’s + leervragen.)
 • Hoe ga je om met specifiek gedrag van de ouder dat je lastig vindt om te hanteren?

In dit dagdeel is er ruim aandacht voor de persoonlijke dilemma’s van de beroepskracht. Eigen casuïstiek wordt voorbereid en ingebracht. In een veilig leerklimaat worden gespreksalternatieven onderzocht.

Trainers en acteur begeleiden het oefenen met nieuw gedrag zorgvuldig en geven opbouwende feedback. De training wordt gegeven door Mireille Hartjes (trainer Catharina Ziekenhuis), Carien Miedema (kinderarts Catharina Ziekenhuis) en Corrie Broks (acteur).

Duur en cursusdata

Beide dagdelen kunnen zowel afzonderlijk als aaneengesloten worden gevolgd. Dagdeel 2 is alleen voor deelnemers die dagdeel 1 gevolgd hebben. De training wordt op aanvraag voor groepen gegeven.

Praktische informatie

Type Beschrijving
Accreditatie De accreditatie voor deze training wordt aangevraagd.
Grootte van de groep Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers
Kosten 1 dagdeel: € 410,- per persoon, 2 dagdelen: € 395,- per persoon. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Certificaat Ja
Locatie Een ruimte van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek, de route staat aangegeven vanaf de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis.
Contact

Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
Telefoonnummer: 040 - 239 65 20
E-mail: infooeo@catharinaziekenhuis.nl


Inschrijven


terug naar het cursussen & trainingen overzicht